Missie

PiM uitzenders heeft als missie: Wij zijn een inclusieve arbeidsbemiddelaar die de loonwaarde van mensen verhoogd en ze daarbij blijft voorbereiden op of coachen naar een veranderende arbeidsmarkt die vraagt om meer specialismen en flexibiliteit.

 

Visie

De visie van PiM uitzenders is: Concurrerend zijn in het werven van de beste mensen uit een bredere pool dan gebruikelijk. Wij bereiken dit door een afspiegeling te zijn van de kandidaten die we willen aanspreken, kennis te hebben van de branches die wij willen bedienen en door actief onze expertise te verbinden aan initiatieven van organisaties die als doel hebben om mensen voor de arbeidsmarkt te mobiliseren om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dit kan zijn d.m.v. coaching, training en opleiding.

  • Betere benutting van het aanwezige arbeidspotentieel werkt kostenbesparend voor de maatschappij ten aanzien van uitkeringen en helpt Nederland haar internationale concurrentiepositie behouden vanwege het remmende effect op de vergrijzing.
  • Communicatie in positieve termen is de gangbare norm in het bedrijfsleven. Een positief beeld over het nu nog onbenutte arbeidspotentieel zal helpen bij het openen van deuren voor mensen zonder een startkwalificatie, etnische minderheidsgroepen en jongeren en zal tevens bedrijven helpen bij het op peil houden van hun personeelsbestand en imago.
  • Mensen met een groter dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt hebben het meeste baat bij het etaleren van hun talent vanwege onvolledige of ontbrekende vooropleiding. Om verschillende redenen slagen juist deze mensen er niet in om zichzelf te “ verkopen” op de arbeidsmarkt waardoor ze vaak onterecht worden gezien als kwalitatief minder goede arbeidskrachten terwijl dit vooraf vaak niet is te bepalen o.b.v. alleen het ontbreken van vooropleiding.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem waarover steeds vaker geluiden de kop opsteken. Het beter uitrusten van (vooral etnische) groepen voor de vraag van de arbeidsmarkt vergroot juist de kansen voor werkgevers en werknemers op een succesvolle match. Dit zal leiden tot een betere inzet/benutting van beschikbaar potentieel voor de arbeidsmarkt en de werkloosheid onder etnische groepen als gevolg van discriminatie tegengaan.