ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer, de partij die de opdracht uitvoert. Opdracht/ overeenkomst; de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten.

1 – OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen mits dit binnen 6 werkdagen geschiedt.

2 – TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging, welke de overeenkomst juist en volledig dient weer te geven. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie schriftelijk of mondeling gedaan.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid alsmede de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van derden afkomstig zijn.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht zullen worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever. Ten aanzien van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer een inspanningsverbintenis. Indien er derden bij de uitvoering van de opdracht betrokken dienen te worden zal hiertoe pas, na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, worden overgegaan. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met kopie├źn van relevante stukken, dat eigendom is van de opdrachtnemer.

5 – GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer heeft een plicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle verstrekte gegevens door opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk ontheffing heeft verleend. De plicht tot geheimhouding vervalt als enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel de opdrachtnemer anders verplicht. Een uitzondering op de plicht tot geheimhouding wordt gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6 – HONORARIUM

Indien er na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen. De opdracht dient dan echter wel voor een periode langer dan 4 weken te zijn aangegaan. Het tarief is inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd.

7 – BETALING

Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen 14 dagen na factuurdatum d.m.v. overmaking op de door opdrachtnemer verstrekte rekening. Bij overschrijding van deze termijn ontvangt opdrachtgever een aanmaning over elke dag dat het bedrag te laat betaalt wordt, waarbij de wettelijke rente ook in rekening wordt gebracht. Bij verder verzuim van betaling komen alle kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever.

8 – OPZEGGING

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Bij tussentijdse opzegging dienen de gemaakte kosten en de al verrichte werkzaamheden betaald te worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.